Słownik


W tym miejscu znajdą Państwo przydatne informacje i dokumenty, kluczowe z punktu widzenia prowadzonej przez naszą instytucję, działalności oraz metateoria. Wiedza, która wynika z prezentowanych tu danych, podzielona zgodnie z kluczem usług, stanowi wsparcie dla poszukujących informacji na tematy, w których się specjalizujemy.

Kwestie czysto formalne: zaświadczenia, opłaty itd. znajdują się tutaj...Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

A

Akomodacja

(Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 29 sierpień 2016, 17:31 )

Szwajcarski psycholog Jean Piaget założył istnienie struktur poznawczych. Poznawczo-rozwojowa teoria Piageta zakłada, że człowiek osobiście konstruuje swoją wiedzę za pomocą procesów asymilacji i akomodacji, a przebieg tych procesów jest uzależniony od etapu rozwoju, na którym aktualnie się znajduje.

Tak tworząca się wiedza nie pozostaje w umyśle w formie niepołączonych ze sobą elementów, ale przybiera postać zorganizowaną — tworzy pewną sieć, strukturę poznawczą. Przykładem akomodacji może być dziecko, które nazywa muchę "ptaszkiem" (asymiluje do istniejącego schematu) i dowiaduje się, że mucha nie jest ptaszkiem, ale owadem. W tym momencie schemat dziecka "to, co lata, jest ptaszkiem" zostaje zakomodowany do nowej informacji: "to, co lata, jest ptaszkiem lub owadem".

M

Metody płatności

(Ostatnia modyfikacja: wtorek, 18 październik 2016, 18:25 )
Przelew (najszybsza)

Forma płatności dostępna, jeśli Twoja waluta rozliczeniowa to polski nowy złoty (PLN). Przetworzenie przelewu i zaksięgowanie go na koncie sprzedającego zajmuje 1-3 dni roboczych.

Numer rachunku Akademii: BGŻ 852030 00451110000002515240. W treści przelewu prosimy umieścić nazwę katalogową szkolenia (lub jej wersję skróconą), imię i nazwisko kursanta. Dane do przelewu: ŚLĄSKA AKADEMIA NAUKI I ROZWOJU SP Z.O.O. NIP 548 261 25 07 Głęboka 28/1, 43-400 Cieszyn. 

Płatność Paypal

Forma płatności dostępna,bez względu na walutę. 

Płatność Barterem 100% (tylko dla Firm z platformy barterowej)

Link do terminalu płatności. Jak to działa? Firma A, Uczestnik platformy barterowej zgłasza zapotrzebowanie na zakup szkolenia. Kupujący wyszukuje naszą instytucję będącą również Uczestnikiem platformy, która oferuje dany towar/usługę i zgłasza się do niej z propozycją kupna. Po ustaleniu warunków transakcji przez sprzedającego (cena, procent płatności w barterze, sposób dostarczenia towaru/usługi itd.) następuje sprzedaż. Konto kupującego (firma A) w www.bartersystem24.pl zostaje uszczuplone o taką sumę w barterowych jednostkach rozliczeniowych, na jaką nastąpił zakup w barterze. Na konto sprzedającego (firma B) wpływa taka sama kwota w barterowych jednostkach rozliczeniowych. Powiększony stan konta barterowego firmy B (sprzedający) może teraz zostać wykorzystany do zaspokojenia jej własnych potrzeb (zakup towarów/usług od innych Uczestników platformy - np. firm C i D).

O

Obowiązkowe szkolenie dla uczestników. O co chodzi?

(Ostatnia modyfikacja: czwartek, 24 listopad 2016, 08:37 )

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniającym Rozporządzenie w Sprawie Kształcenia Ustawicznego w Formach Pozaszkolnych podmioty, prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są obowiązane zorganizować szkolenie dla słuchaczy lub uczestników przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Potwierdzenie umożliwiające dalszą naukę należy wygenerować w ostatniej sekcji: Certyfikat.

Kurs znajduje sie w menu: Oferta/Kategorie kursów:Informatyka i wykorzystanie komputerów/Szkolenie z metod i technik kształcenia na odległość


P

Poświadczonego za oryginalność

(Ostatnia modyfikacja: piątek, 1 lipiec 2016, 19:14 )

Jeśli wymaga się w kursie dokumentacji o takim formacie, drukujecie skan dokumentu (dyplomu, matury itp. wymaganego) i składacie na nim podpis niebieskim, czerwonym lub zielonym długopisem: Za zgodne z oryginałem oraz czytelny Wasz podpis.

Jeśli wymagany jest standard notarialny, kopię dokumentu sporządza odpłatnie notariusz.

Praktyka metodyczna

(Ostatnia modyfikacja: czwartek, 28 lipiec 2016, 11:38 )

Obserwacja zajęć praktycznej nauki zawodu prowadzonych przez innych instruktorów lub nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Metody i treści kształcenia: organizacja praktycznej nauki zawodu, dokumentacja przebiegu nauczania praktycznej nauki zawodu, obserwacja zajęć praktycznej nauki zawodu prowadzonych przez innych instruktorów lub nauczycieli praktycznej nauki zawodu i omówienie tych zajęć z prowadzącym praktykę metodyczną, analiza własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów po przeprowadzonych zajęciach.

Praktyki

(Ostatnia modyfikacja: środa, 30 sierpień 2017, 10:10 )
Na podstawie § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626) program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu powinien obejmować 10 godzin praktyki metodycznej.

Uczestnik sam dokonuje wyboru placówki (branża rzemiosła dowolna), w której będzie odbywał praktyki. Być może w jego organizacji (nawet w jego dziale) pracuje instruktor, który zgodzi się na takie praktyki. Uczestnik po odbyciu praktyki składa pisemne potwierdzenie odbycia praktyki (z wyraźnym określeniem rodzaju praktyki oraz miejsca i czasu odbywania praktyk) przez kierownika placówki (dokument musi być opieczętowany i podpisany). Regulamin...

S

Speed Rapid English

(Ostatnia modyfikacja: czwartek, 1 grudzień 2016, 11:41 )

Metoda Speed Rapid EnglishTM  polega na analizie wzrokowej i słuchowej zdań i zwrotów, bez analizy gramatyki. Metoda wzorowana na doświadczeniu niektórych misjonarzy, którzy uczyli się gotowych zdań i zwrotów. Metoda dedykowana osobom, które zawiodły się na innych stylach nauki języka, dysgrafikom oraz innym osobom mającym trudności w opanowaniu języka. Kurs angażuje 2 zmysły: wzrok i słuch: wyrazy odtwarzane są dopiero po najechaniu kursorem, nie istnieje zatem niebezpieczeństwo, że powtarzacie bezmyślnie za lektorem, który mówi za szybko czy nie zrozumiale.